Landscape structure, management and soil total nitrogen, total phosphorus in the densely populated rural landscapes of China’s Yangtze Plain (in Chinese)

Wu, Jun Xi; Jiao, Jia Guo; Xiao, Hong Sheng; Wang, Hong Qing; Yang, Lin Zhang; Cheng, Xu; Ellis, Erle C.. 2008. Landscape structure, management and soil total nitrogen, total phosphorus in the densely populated rural landscapes of China’s Yangtze Plain (in Chinese). Acta Ecologica Sinica 28: 3606-3617. [Download PDF]